CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
Trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, trụ sở đặt tại số 1 đường Đỗ Ngọc Thạnh, phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
Cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh.
         1. Lãnh đạo Chi cục:
           Có Chi cục trưởng và hai phó Chi cục trưởng
         2. Nhiệm vụ và quyền hạn: (Trích Quyết định số 3622/QĐ-UBND ngày 10/8/2007 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động  của Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh).
         2.1. Tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND Thành phố về bảo vệ rừng và bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn Thành phố;
         a./ Tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND Thành phố xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về bảo vệ rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn trình cấp có thẩm quyền ban hành;
         b./ Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm về bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và động vật hoang dã; Xây dựng phương án phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn Thành phố;
         c./ Là cơ quan thường trực phòng cháy, chữa cháy rừng của Thành phố, có  trách nhiệm phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy; Các đơn vị vũ trang huy động lực lượng, phương tiện của các địa phương, các chủ rừng và các đơn vị, cá nhân đóng trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn ứng cứu những vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn; Thực hiện nhiệm vụ của văn phòng Ban chỉ đạo Thành phố về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng;
         d./ Huy động các đơn vị vũ trang; huy động lực lượng, phương tiện khác của các đơn vị, cá nhân đóng trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn những vụ phá rừng nghiêm trọng trong những tình huống cần thiết, cấp bách;
         đ./ Chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, chế độ, chính sách về quản lý rừng, bảo vệ rừng; hương dẫn chuyên môn về nghiệp vụ bảo vệ rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn Thành phố;
         e./ Đề xuất với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cấp có thẩm quyền quyết định những chủ trương, biện pháp cần thiết thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ bảo vệ rừng.
        2.2. Tổ chức, chỉ đạo bảo vệ rừng:
         a./ Tiếp nhận kết quả điều tra, thống kê phân định rừng do cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp có thẩm quyền công bố; Theo dõi thống kê diễn biến về tình hình rừng và đất lâm nghiệp của thành phố;
         b./ Đề xuất với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND Thành phố kế hoạch, biện pháp tổ chức chỉ đạo thực hiện việc quản lý, bảo vệ tốt tài nguyên rừng và việc chế biến, tiêu thụ, xuất nhập khẩu gỗ, lâm đặc sản, gây nuôi động vật hoang dã;
         c./ Tổ chức dự báo nguy cơ cháy rừng; Xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng chuyên ngành; Tham gia phát hiện và phối hợp phòng trừ sâu bệnh hại rừng;
                   d./ Trực tiếp chỉ đạo các Hạt kiểm lâm, Đội kiểm lâm cơ động thực hiện công tác, bảo vệ rừng, kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản theo thẩm quyền;
                   đ./ Chỉ đạo, tổ chức các biện pháp chống chặt phá rừng trái phép, khai thác và tỉa thưa lạm dụng rừng và các hành vi trái pháp luật khác xâm hại đến rừng và đất lâm nghiệp;         
         e./ Thanh tra, kiểm tra việc mua bán, vận chuyển, chế biến, cất giữ gỗ, lâm sản khác theo quy định của pháp luật;
         f./ Thu nhận các loài động vật hoang dã do săn bắt, gây nuôi, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép bị xử lý tịch thu ở Thành phố và các Tỉnh khác để nuôi dưỡng, chăm sóc, điều trị thương tật trước khi thả về môi trường tự nhiên phù hợp;
         g./ Quản lý việc gây nuôi, phát triển động vật dã trên địa bàn Thành phố theo đúng quy định của pháp luật và công ước Cites mà Việt Nam tham gia;
         h./ Chỉ đạo kiểm tra phối hợp hoạt động bảo vệ rừng đối với lực lượng bảo vệ rừng của các chủ rừng, kể cả lực lượng bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư trên địa bàn.
         2.3. Bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng:
         a./ Tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT  đề nghị  UBND thành phố xử lý những văn bản có nội dung trái Pháp luật về quản lý rừng, bảo vệ rừng, vận chuyển, chế biến, xuất nhập khẩu lâm đặc sản và động vật hoang dã của các cấp chính quyền và các ngành, các cơ quan trên địa bàn thành phố.
         b./ Tổ chức quản lý, kiểm tra, hướng dẫn gây nuôi, phát triển động vật hoang dã đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật;
         c./ Kiểm tra, hướng dẫn UBND các quận, huyện,phường, xã có rừng thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn;
         d./ Quản lý, chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện các hoạt động xử lý vi phạm hành chính; Khởi tố, điều tra hình sự các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý rừng, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, quản lý lâm sản theo quy định của pháp luật;
         đ./ Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng trong lực lượng kiểm lâm và trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý khai thác và sử dụng lâm sản theo quy định của pháp luật;
         e./ Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chủ rừng khi rừng bị xâm hại;
        2.4. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, vận động nhân dân bảo vệ rừng, phát triển vốn rừng. Hướng dẫn, chỉ đạo việc xây dựng, quản lý và hoạt động của lực lượng quần chúng bảo vệ rừng ở cơ sở.
         2.5. Xây dựng lực lượng và bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức kiểm lâm:
         a./ Quản lý và chỉ đạo hoạt động các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật;
         b./ Quản lý về tổ chức, cán bộ, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất kỹ thuật, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức kiểm lâm theo quy định của pháp luật;
         c./ Tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng ở địa phương theo yêu cầu nhiệm vụ và theo sự hướng dẫn của Cục kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và PTNT;
         d./ Cấp phát, quản lý trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, cờ hiệu, thẻ kiểm lâm, vũ khí quân dụng, công cụ hổ trợ, trang thiết bị chuyên dùng và các ấn chỉ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản.
         đ./ Tổ chức kiểm tra, thanh tra trong nội bộ Chi cục kiểm lâm về thi hành nhiệm vụ, quyền hạn của Công chức kiểm lâm và xử lý các vi phạm theo phân cấp quản lý công chức nhằm bảo đảm việc tuân thủ pháp luật và quy chế về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục kiểm lâm thành phố.
         2.6. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực hoạt động của ngành.
         2.7. Chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ, chấp hành chế độ báo cáo thống kê theo hướng dẫn của cục kiểm lâm.
         2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác phát triển lâm nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phân công.
 
    3. Các Phòng ban trực thuộc:
 
          - Phòng Quản lý bảo vệ rừng.
          - Phòng Thanh tra - Pháp chế.
          - Phòng Tổ chức xây dựng lực lượng.
          - Phòng Hành chính - Tổng hợp
 
    4. Các đơn vị trực thuộc
         4.1. Hạt Kiểm lâm Cần Giờ :
         - Văn phòng Hạt gồm các bộ phận: Hành chính, tổng hợp; Quản lý, bảo vệ rừng; Thanh tra, pháp chế;
         - Các Trạm kiểm lâm địa bàn có:
          + Trạm kiểm lâm Tân An
          + Trạm kiểm lâm Tam Thôn Hiệp
          + Trạm kiểm lâm Lý Nhơn
          + Trạm kiểm lâm Gò Da
          + Trạm kiểm lâm An Thới Đông
          + Tổ kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng.
 
        4.2 Hạt Kiểm lâm Củ Chi;
        4.3 Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng;
          Các Tổ Kiểm lâm địa bàn:
                             Tổ số 1;
                             Tổ số 2;
                             Tổ số 3.
         4.4 Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã;
                   Văn phòng trung tâm;
                   Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi.
 
 • hd3.jpg
 • hd1.jpg
 • 9-2016.jpg
 • 8-2016.jpg
 • 7-2016.jpg
 • 6-2016.jpg
 • 5-2016.jpg
 • 4-2016.jpg

LIÊN KẾT

THỐNG KÊ TRỰC TUYẾN

 • Đang truy cập: 3
 • Hôm nay: 187
 • Tháng hiện tại: 9589
 • Tổng lượt truy cập: 221424