SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC KIỂM LÂM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI NĂM 2017

 

Trụ sở: 01 Đỗ Ngọc Thạnh, Phường 14, Quận 5, Tp.HCM.

Điện thoại văn thư: (028) 38.556.274

Điện thoại văn phòng – trực giờ hành chính: (028) 38.556.274

Điện thoại bộ phận tiếp công dân, nhận và trả kết quả: (028) 38.556.274

Điện thoại trực văn phòng BCH PCCC rừng: (028) 38.552.501

Email công sở: cckl.snn@tphcm.gov.vn

Website: http://kiemlamtphcm.org.vn

 

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐT CƠ QUAN ĐT DI ĐỘNG EMAIL CÔNG VỤ
I/ Lãnh đạo Chi cục:
Nguyễn Xuân Lưu Chi cục trưởng (028) 38.592.620 0903.801.498 nxluu.snn@tphcm.gov.vn
Nguyễn Hữu Hưng Phó Chi cục trưởng (028) 38.537.170 0903.919.621 nhhung.snn@tphcm.gov.vn
Lâm Tùng Quế Phó Chi cục trưởng (028) 38.539.128 0908.197.427 ltque.snn@tphcm.gov.vn
II/ Phòng Hành chính - Tổng hợp: (028) 38.556.274   hcth.cckiemlam@tphcm.gov.vn
Hà Thanh Dũng Trưởng phòng (028) 38.537.169 0908.330.160 htdung.snn@tphcm.gov.vn
Nguyễn Trung Trực Phó trưởng phòng (028) 38.556.274 0909.302.802  
Cù Thị Mai Minh Phó trưởng phòng (028) 38.537.169 0938.083.766  
III/ Phòng Tổ chức và Xây dựng lực lượng: (028) 38.537.169   tcxdll.cckiemlam@tphcm.gov.vn
Võ Văn Đức Trưởng phòng (028) 38.537.169 0908.085.696 vvduc.snn@tphcm.gov.vn
IV/ Phòng Quản lý, Bảo vệ và Phát triển rừng: (028) 38.552.501   qlbvr.cckiemlam@tphcm.gov.vn
Nguyễn Xuân Cường Trưởng phòng (028) 38.552.501 0918.633.762 nxcuong.snn@tphcm.gov.vn
V/ Phòng Thanh tra - Pháp chế: (028) 38.537.170   ttpc.cckiemlam@tphcm.gov.vn
Nguyễn Văn Lan Trưởng phòng (028) 38.537.170 0909.365.145 nvlan.snn@tphcm.gov.vn
VI/ Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCC rừng: (028) 38.590.910   klpcccr.cckiemlam@tphcm.gov.vn
Lê Quốc Cường Đội trưởng (028) 38.590.910 0907.239.999 lqcuong.snn@tphcm.gov.vn
Lê Văn Trung Phó đội trưởng (028) 38.590.910 0903.931.155  
Huỳnh Văn Ngân Phó đội trưởng (028) 38.590.910 0907.354.588  
Mai Hùng Anh Phó đội trưởng (028) 38.590.910 0918.906.326  
VII/ Trạm cứu hộ động vật hoang dã: (028) 38.539.128   chdvhd.cckiemlam@tphcm.gov.vn
Đăng Đình Thành Phó trạm trưởng (028) 38.539.128 0918.794.226  
Trần Nhất Tiến Phó trạm trưởng (028) 37.947.045 0918.031.396  
VIII/ Hạt Kiểm lâm Củ Chi: (028) 37.946.323   hklcc.cckiemlam@tphcm.gov.vn
Nguyễn Thanh Tâm Hạt trưởng (028) 37.946.323 0918.040.799 nttam.snn@tphcm.gov.vn
Lê Thanh Liêm Phó hạt trưởng (028) 37.946.323 0938242740  
IX/ Hạt Kiểm lâm Cần Giờ: (028) 38.740.293   hklcg.cckiemlam@tphcm.gov.vn
Phùng Gia Hưng Hạt trưởng (028) 38.740.092 0902.981.279 pghung.snn@tphcm.gov.vn
Nguyễn Quang Hoàng Phó hạt trưởng (028) 38.740.293 0907.855.139  
Châu Văn Lên Phó hạt trưởng (028) 38.740.293 0907.552.310  
1. Văn phòng Hạt: (028) 38.740.293   hklcg.cckiemlam@tphcm.gov.vn
2. Tổ Kiểm lâm Cơ động và PCCC rừng: (028) 6685.4801    
Nguyễn Hoàng Hùng Trạm trưởng   0909.558.518  
3. Trạm Kiểm lâm Tân An: (028) 22.190.245    
Nguyễn Văn Lành Trạm trưởng   01647.270.217  
4. Trạm Kiểm lâm Gò Da: (028) 66.854.802    
Nguyễn Công Bằng Trạm trưởng   0987.915.091  
5. Trạm Kiểm lâm Tam Thôn Hiệp: (028) 38.887.855    
Bùi Văn Tuấn Trạm trưởng   0937.755.291  
6. Trạm Kiểm lâm An Thới Đông: (028) 22.487.547    
Nguyễn Văn Lạc Trạm trưởng   0937.896.107  
7. Trạm Kiểm lâm Lý Nhơn: (028) 38.894.009    
Đỗ Viết Tuấn Trạm trưởng   0917.465.063  
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2017.  

Người lập danh bạ
 
 
 
 

Nguyễn Trung Trực
Điện thoại di động: 0909.302.802
 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 
 
 
 

Nguyễn Xuân Lưu
 

Danh bạ đơn vị kiểm lâm các tỉnh/tp khác